ΕE - ΔT | Η κατάσταση της Ένωσης το 2018: η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου, Στρασβούργο 12/9/2018

Print Friendly, PDF & Email
Ημερομηνία: 
12 Σεπ 2018

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, με την ευκαιρία της ομιλίας του για την Κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε: «Οι Ευρωπαίοι δικαίως αναμένουν από την Ένωσή τους να τους παρέχει ασφάλεια. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή σήμερα προτείνει νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας, δηλαδή εντός του κρίσιμου χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προκαλεί τη μεγαλύτερη ζημιά.»

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2018 ο πρόεδρος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε νέους κανόνες για την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο εντός μίας ώρας. Οι νέοι κανόνες παρουσιάζονται μία εβδομάδα πριν από την άτυπη σύνοδο του Σάλτσμπουργκ, όπου οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να συζητήσουν θέματα ασφάλειας. Κάθε διαδικτυακή πλατφόρμα που επιθυμεί να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υπόκειται σε σαφείς κανόνες προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση των υπηρεσιών της για τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου. Θα πρέπει επίσης να θεσπιστούν ισχυρές ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία της ελευθερίας του λόγου στο διαδίκτυο και για να διασφαλιστεί ότι διώκεται μόνο το τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Η τρομοκρατική προπαγάνδα, εντός ή εκτός διαδικτύου, δεν έχει θέση στις κοινωνίες μας. Έχουμε ήδη σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα της απομάκρυνσης του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο μέσω της εθελοντικής συνεργασίας μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ (EU Internet Forum). Ωστόσο, εάν θέλουμε να διατηρήσουμε το προβάδισμά μας, θα πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Πολλές από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις που σημειώθηκαν στην ΕΕ κατέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο οι τρομοκράτες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να διαδώσουν τα μηνύματά τους. Σήμερα λέμε "φτάνει πια" στην κατάχρηση του διαδικτύου.»

Το τρομοκρατικό περιεχόμενο συνεχίζει να υφίσταται και να κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, αποτελώντας έναν πολύ υπαρκτό κίνδυνο για την ευρωπαϊκή κοινωνία. Μόνο τον Ιανουάριο του 2018, διαδόθηκαν στο διαδίκτυο σχεδόν 700 νέες επίσημες προπαγανδιστικές δημοσιεύσεις του Da'esh.

Η Επιτροπή ήδη εργάζεται σε εθελοντική βάση με διάφορους βασικούς ενδιαφερομένους, όπως διαδικτυακές πλατφόρμες, κράτη μέλη και την Europol, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Διαδικτυακού Φόρουμ (EU Internet Forum) που δημιούργησε ο κ. Αβραμόπουλος, προκειμένου να περιορίσει την παρουσία του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Τον Μάρτιο, η Επιτροπή συνέστησε στις επιχειρήσεις και τα κράτη μέλη να λάβουν σειρά μέτρων για να προαγάγουν περαιτέρω το έργο αυτό. Παρότι οι προσπάθειες αυτές έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσματα, η συνολική πρόοδος δεν ήταν επαρκής.

Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Επιτροπή θα διασφαλίσουν την ταχεία αφαίρεση του τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Τα βασικά χαρακτηριστικά των νέων κανόνων είναι τα εξής:

  • ο κανόνας της μίας ώρας: λόγω της ταχύτητας της εξάπλωσής του, το τρομοκρατικό περιεχόμενο είναι πλέον ζημιογόνο κατά τις πρώτες ώρες μετά την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή προτείνει μια νομικά δεσμευτική προθεσμία της μίας ώρας εντός της οποίας πρέπει να αφαιρείται το περιεχόμενο κατόπιν απόφασης αφαίρεσής του από τις αρμόδιες εθνικές αρχές·
  • σαφής ορισμός του τρομοκρατικού περιεχομένου, ως υλικού που υποκινεί ή υποστηρίζει τη διάπραξη τρομοκρατικών εγκλημάτων, προωθεί τις δραστηριότητες τρομοκρατικής ομάδας ή παρέχει οδηγίες σχετικά με τεχνικές διάπραξης τρομοκρατικών πράξεων·
  • καθήκον (duty of care) της κάθε πλατφόρμας να διασφαλίζει ότι δεν χρησιμοποιείται καταχρηστικά για τη διάδοση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Ανάλογα με τον κίνδυνο διάδοσης τρομοκρατικού περιεχομένου μέσω των πλατφορμών τους, οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα, όπως είναι η χρήση νέων εργαλείων, για να προστατεύσουν καλύτερα τις πλατφόρμες και τους χρήστες από την κατάχρηση αυτή·
  • ενισχυμένη συνεργασία: η πρόταση θεσπίζει ένα πλαίσιο για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας, των κρατών μελών και της Europol. Οι πάροχοι υπηρεσιών και τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να ορίσουν σημεία επαφής προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή, προκειμένου να διευκολυνθεί η παρακολούθηση των αποφάσεων αφαίρεσης και των αναφορών·
  • ισχυρές διασφαλίσεις: οι πάροχοι περιεχομένου θα μπορούν να βασίζονται σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς καταγγελίας, τους οποίους θα υποχρεούνται να θέσουν σε λειτουργία όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών. Το περιεχόμενο που αφαιρείται αδικαιολόγητα, θα πρέπει να αποκαθίσταται το συντομότερο δυνατόν από τον πάροχο υπηρεσιών Οι εθνικές αρχές επίσης θα παρέχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα, ενώ οι πλατφόρμες και οι πάροχοι περιεχομένου θα έχουν το δικαίωμα να προσβάλλουν τις αποφάσεις αφαίρεσης. Οι πλατφόρμες που κάνουν χρήση αυτοματοποιημένων εργαλείων εντοπισμού θα πρέπει να προβλέπουν εποπτεία και επαλήθευση από ανθρώπους προκειμένου να αποφεύγονται οι εσφαλμένες αφαιρέσεις·
  • ενίσχυση της διαφάνειας: οι πάροχοι υπηρεσιών και τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις διαφάνειας σχετικά με τους τρόπους αντιμετώπισης του τρομοκρατικού περιεχομένου, καθώς και τακτικές αναφορές σχετικά με τα λαμβανόμενα προδραστικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζονται η διαφάνεια και η εποπτεία·
  • ισχυρές και αποτρεπτικές οικονομικές κυρώσεις: τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις για τη μη συμμόρφωση με αποφάσεις αφαίρεσης τρομοκρατικού περιεχομένου από το διαδίκτυο. Σε περίπτωση συστηματικής μη αφαίρεσης τέτοιου περιεχομένου παρά την έκδοση αποφάσεων αφαίρεσης, ο πάροχος υπηρεσιών ενδέχεται να αντιμετωπίσει χρηματικές ποινές ύψους έως και 4 % του συνολικού κύκλου εργασιών του κατά το τελευταίο οικονομικό έτος.

Διαδώστε το!

glqxz9283 sfy39587stf02 mnesdcuix8
sfy39587stf03
sfy39587stp15